Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla


  


 

 

 
 
 

 


 


Örjan Martinsson

Hirden
(not till Olav den heliges historia kapitel 57)


Kung Olav lät bygga en kungsgård vid Nidaros

Under Olav den heliges tid blev hirden efter utländskt mönster fördelad på tre rangklasser: »hirdmän», »gäster» och »huskarlar». Bland dessa voro »hirdmännen» de främsta och utgjorde konungens egentliga livvakt. De bodde i hans gård, åto vid hans bord, voro ombord på hans eget skepp vid färder till sjös osv. »Hirdmännen», bland vilka åter olika värdigheter funnos — de förnämsta voro de s. k. skutilsveinar, som hade att sörja för konungens bord och ordna vakthållningen m. m. — bildade ett slutet samfund med stränga inbördes förpliktelser. Intagandet av en ny medlem, vilket endast kunde ske med de förutvarandes samtycke, skedde under högtidliga ceremonier. Den andra rangklassen utgjordes av »gästerna», till vilkas åliggande det hörde att besörja den yttre vakthållningen, utföra kunskapareuppdrag, bud och befallningar ute i landet m. m. Dessa hade eget härbärge och eget bord. Den lägsta klassen bildade »huskarlarna» — tidigare benämning på hela hirden liksom på en herres husfolk i allmänhet —, vilka hade att förrätta allt egentligt arbete i konungens gård. Dessas anseende sjönk så småningom, så att de ej längre räknades till hirden. Hirdens plikter och rättigheter voro bestämda genom särskild »hirdlag». Hirdinstitutionen har haft stor betydelse för samhällslivets utveckling i Norge. Dess högsta rangklass blev längre fram under medeltiden grundvalen för ridderskapet, och ur dess krets utgingo de förnämsta riksämbetsmännen : drotsen, kanslern m. fl.

Tillbaka till Olav den heliges historia.