Startsidan Svensk historia Historisk atlas Historiska källor Karoliner Gästbok
Romerska källor Beowulf Isländska sagor Heimskringla

  HEIMSKRINGLA
 

  Prologus
  Ynglingaätten
  Halvdan svarte

  Harald hårfagre
  Håkon den gode
  Harald gråfäll
  Olav Tryggvesson
  Olav den helige
  Magnus den gode
  Harald hårdråde
  Olav kyrre
  Magnus barfot
  Magnussönerna

  Harald gille
  Haraldssönerna
  Håkon härdabred
  Magnus Erlingsson

  Snorre Sturlasson
 
Isländska skalder
 

 
  ANDRA SAGOR
 

  Gisle Sursson

  Gunnlög ormtunga

  Hervararsagan
 
Historia Norwegie
 
Jomsvikingasagan

  Ramnkel Frösgode

  Styrbjörns saga

 
 
  TACITUS
 
  Agricola
  Germania
  Dialogus de oratoribus
 
Annales

  BELLO GALLICO

 
LIVIUS
  BEOWULF
  WIDSITH
 


Örjan Martinsson

Bibliografi till Heimskringla
Ett kort urval

Heims Kringla eller Snorre Sturlusons Nordländska Konunga Sagor . . edidit . . Johann Peringskiöld. I—II. Sthlm 1697.
Heimskringla edr Noregs Konunga-Sögor, af Snorra Sturlusyni
. [utg. av G. Schiöning och Skule Thorlacius]. Kphmn 1777—1783.
Heimskringla eller Noregs Kongesagaer af Snorre Sturlasson, udg. ved C. R. Unger. Kria 1868.
Heimskringla, Noregs Konunga Sogur af Snorri Sturluson.
I—IV. Udg. ved Finnur Jonsson. Kphmn 1893—1900.
Snorri Sturluson, Heimskringla Noregs Konunga Sögur, udg. af Finnur Jonsson. Kphmn 1911.

Snorre Sturlesöns Norske Kongers Chronica. Vdsat paa Danske aff H. Peder Claussön. Kphmn 1633.
Norges Konge-Krönike af Snorro Sturlesön fordansket ved Nik. Fred. Sev. Grundtvig. I—III. Kphmn 1818—20.
Konunga-Sagor af Snorre Sturlesön. Öfversättning [av Richert, Cnattingius m. fl.]. I—III. Sthlm 1816—1829.
Snorre Sturlesöns norske Kongers Sagaer. Översatte af Jacob Aall. I—III. Kria 1838—1839.
Konunga-boken eller Sagor om Ynglingarna (etc.). Af Snorre Sturlesön. Öfversatt och förklarad af H. O. H. Hildebrand. I—III. Örebro 1869—1871. (Ny uppl. Sthlm 1889).
Snorre Sturlasön Kongesagaer oversat af Gustav Storm. I— II. Kria 1899. (Nationaluppl. 1900).
Snorre Sturlason Kongesogur, umsett ved S. Schjött. Kria 1900.

Berntsen, T., Fra sagn til saga. Kria 1923.
Brøgger, V., Borrefundet og Vestfoldkongernes gräver (No. Vid.-Selsk. Skr. 1916). Bugge, A., Vikingerne, Kphmn o. Kria 1904 — 1906.
» » , Vesterlandenes Indflydelse paa Nordboernes . . ydre kultur (etc). Kria 1905. Bull, E., Leding. Kria o. Kphmn 1920. Bååth, A. U., Nordiskt forntidslif. Sthlm 1890. Cederschiöld, G., Snorre Sturlasson och hans verk (Verdandis skriftserie n:r 257, 258). Sthlm 1922.
» », Våra äldsta konungasagor. Sthlm 1910.
Gudmundsson, V., Island i Fristatstiden. Kphmn 1924.
Heusler, A., Die gelehrte Urgeschichte des Island. Schrifttums (1908).
Hildebrand, H., Lifvet på Island under sagotiden. Sthlm 1883.
Jonsson, Finnur, Den oldislandske og oldnorske Litteraturs historie (2 uppl.). Kphmn 1920 — 1924.
Koht, H., Innhogg og utsyn i norsk historie. Kria 1921.
Nerman, B., Sveriges äldsta konungalängder som källa för svensk historia. Upps. 1914.
» » , Vilka konungar ligga i Uppsala högar? Upps.
Nordal, S., Om Olav den helliges Saga. Kphmn 1914.
Nordenstreng, R., Vikingafärderna (2 uppl.). Sthlm 1926.
Norges Historie (av A. Bugge m. fl.). I — II. Kria 1912 — 1916.
Paasche, F., Snorre Sturlasson. Kria 1922.
Steenstrup, J., Normannerne. Kphmn 1873 — 1882.
Storm, G., Snorre Sturlassöns Historieskrivning. Kria 1873.
Weibull, C., Sverige och dess nordiska grannmakter. Lund
192 i. Weibull, L., Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000. Lund 1911.

Av tidskrifter som innehålla många och viktiga bidrag till den ifrågavarande tidsålderns arkeologi, topografi, historia och litteraturhistoria m. m. må här blott särskilt erinras om: Aarboger for nordisk oldkyndighed og historie, Arkiv för nordisk filologi, Edda, Fornvännen, (Svensk) Historisk tidskrift, (Dansk) Historisk tidsskrift, (Norsk) Historisk tidsskrift.

Sedan Emil Olsons översättning av Heimskringla publicerades 1919-1926 har ytterligare två svenska översättningar gjorts. Nämligen Åke Ohlmarks "Snorres konungasagor" (1961) och K. G. Johanssonss "Nordiska kungasagor" (1991-1993).